Địa chỉ: Xã Xuân Thọ 1, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3876787

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017