Đơn vị: Trường Mầm Non Xuân Thọ 1

Địa chỉ: Xã Xuân Thọ 1-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3876787

E-Mail: mnxuantho1.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mnxuantho1-songcau.phuyen.edu.vn